WORLD MEMBER OF I.A.E.B. 2000 - OTTOBRE 2012 -
G.M. Andelko Petrovic–Beli, Founder Yin-Yang Yong Chun Kung Fu